Contact Us bkptransformer@hotmail.com 02 416 2957-8 จิรวัฒน์ 081 134 4888 อรรถพล 081 822 2339 นภาพร 081 946 4344
บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า

เราคือผู้ผลิต จำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด ในราคาพิเศษพร้อมส่วนลดเพิ่ม ผลิตด้วยขดลวดทองแดงคุณภาพสูงเท่านั้น จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ติดต่อ K.จิรวัฒน์ 081-134-4888, K.นภาพร 081-946-4344, K.อรรถพล 081-822-2339

แนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อกำหนดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

แนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อกำหนดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

ขอบเขต

 • ในหัวข้อนี้ครอบคลุมถึงการติดตั้งหม้อแปลงทั้งหมด ยกเว้น หม้อแปลงดังต่อไปนี้
 • ก. หม้อแปลงกระแส (current transformer)
 • ข. หม้อแปลงแห้งที่ติดมากับอุปกรณ์สำเร็จและมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์สำเร็จนั้นแล้ว
 • ค. หม้อแปลงที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเอกซ์เรย์หรืออุปกรณ์ความถี่สูง
 • ง. หม้อแปลงที่ใช้ในระบบควบคุมระยะห่างและสัญญาณ (transformer used with remote control and signaling)
 • จ. หม้อแปลงสำหรับป้ายโฆษณา (transformer for sign and outline lighting)
 • ฉ. หม้อแปลงสำหรับหลอดไฟปล่อยประจุ (transformer for electric discharge lighting)
 • ช. หม้อแปลงสำหรับระบบสัญญาณเพลิงไหม้
 • ซ. หม้อแปลงที่ใช้สำหรับการค้นคว้า ทดสอบหรือวิจัย ซึ่งมีการป้องกันเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าได้
 • ฌ. หม้อแปลงระบบแรงต่ำ

ที่ตั้ง

 • หม้อแปลงและห้องหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำการตรวจและบำรุงรักษา และต้องจัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอกับการใช้งาน

การป้องกันกระแสเกิน

 • หม้อแปลงต้องมีการป้องกันกระแสเกินเครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรต้องเป็นไปตามที่กำหนด สำหรับข้อที่นำมาใช้ได้และถ้าเครื่องปลดวงจรเป็นชนิด non load break switch ติดตั้งอยู่ด้านไฟเข้าของหม้อแปลง ต้องมีป้ายเตือนให้ปลดสวิตซ์แรงต่ำก่อน และป้ายเตือนนี้ต้องติดไว้ในบริเวณที่เห็นได้ง่ายจากบริเวณที่จะทำการปลดวงจรด้านไฟเข้า

หม้อแปลงระบบแรงสูง ต้องมีการป้องกันกระแสเกินดังนี้

 • (1) ด้านไฟเข้า
  • หม้อแปลงแต่ละเครื่องต้องมีการป้องกันกระแสเกินแยกโดยเฉพาะ ถ้าใช้ฟิวส์พิกัดกระแสต่อเนื่องของฟิวส์ต้องไม่เกินร้อยละ 250 ของพิกัดกระแสด้านไฟ เข้าของหม้อแปลง ถ้าใช้สวิตซ์อัตโนมัติการปรับตั้งต้องไม่เกินร้อยละ 300 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าของหม้อแปลง ยกเว้น ถ้าร้อยละ 250 ของพิกัดกระแสด้านไฟเข้าไม่ตรงกับพิกัดกระแสมาตรฐานของตัวฟิวส์ให้ใช้พิกัดมาตรฐานของตัวฟิวส์ขนาดสูงถัดไป
 • (2) ด้านไฟออก
  • หม้อแปลงแต่ละเครื่องต้องมีการป้องกันกระแสเกินทางด้านไฟออก พิกัดกระแสต่อเนื่องของฟิวส์หรือขนาดปรับตั้งของสวิตซ์อัตโนมัติต้องไม่เกินร้อยละ 250 ของพิกัดกระแสด้านไฟออกของหม้อแปลง

หม้อแปลงแรงดัน (Potential Transformer)

 • สำหรับเครื่องวัดติดตั้งในเครื่องห่อหุ้มหรือในอาคารต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินทางด้านไฟเข้า

การต่อขนานหม้อแปลง

 • ยอมให้ต่อหม้อแปลงหลายเครื่องขนานกันได้ เมื่อหม้อแปลงแต่ละเครื่องมีการติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินด้านแรงสูงและแรงต่ำ และต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง ที่สามารถปลอดและสับหม้อแปลงได้พร้อมกัน หม้อแปลงทุกเครื่องต้องมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกัน

การต่อลงดิน

 • ส่วนของหม้อแปลงที่เป็นโลหะเปิดโล่งและไม่ใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้ารวมถึงรั้ว ที่กั้นหรืออื่น ๆ ต้องต่อลงดิน ตามข้อ 6.22 โดยมีค่าความต้านทานดินรวมของสายดิน ไม่เกิน 5 โอห์ม

การกั้น

 • หม้อแปลงต้องมีการกั้นดังต่อไปนี้
 • 1. หม้อแปลงที่เปิดเผยต่อความเสียหายทางกายภาพต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้หม้อแปลงชำรุด จากสาเหตุภายนอก
 • 2. หม้อแปลงแห้งที่มีเครื่องห่อหุ้มที่ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ทนความชื้นและปอ้งกันวัตุถแปลกปลอมที่อาจสอดเข้าไปได้ให้ถือว่ามีการกั้นแล้ว
 • 3. ส่วนที่มีไฟฟ้าและเปิดโล่งต้องมีการกั้นตามที่กำหนด
 • 4. ส่วนที่มีไฟฟ้าเปิดโล่งต้องมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงแรงดันไฟฟ้าติดตั้งไว้ให้เห็นได้ง่ายบนเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือโครงสร้าง

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อแปลงแบบต่าง ๆ

 • 1. หม้อแปลงฉนวนน้ำมัน (oil-Insulated Transformer)
  • (1) หม้อแปลงฉนวนน้ำมันติดตั้งในอาคารต้องติดตั้งในห้องหม้อแปลง ยกเว้น หม้อแปลงใช้กับเตาหลอมไฟฟ้า มีขนาดไม่เกิน 75 เควี หากไม่อยู่ในห้องหม้อแปลงต้องมีรั้วล้อมรอบ และระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับรั้ว ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
  • (2) ห้ามติดตั้งหม้อแปลงฉนวนน้ำมันภายในอาคาร บนดาดฟ้าหรือบนส่วนยื่นของอาคารขนาดใหญ่พิเศษของอาคารสูง อาคารชุด
  • (3) หม้อแปลงฉนวนน้ำมันติดตั้งภายนอกอาคาร เมื่อติดตั้งแล้ว ส่วนที่มีไฟฟ้าด้านแรงสูงของหม้อแปลง ต้องห่างจากโครงสร้างอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งใกล้กับวัตถุหรืออาคารที่ติดไฟได้ ต้องมีการป้องกันไฟที่เกิดจากน้ำมันของหม้อแปลงลุกลามไปติดวัตถุติดไฟได้
 • 2. หม้อแปลงแห้ง (Dry-type transformer)
  • (1) หม้อแปลงแห้งติดตั้งภายในอาคาร (Dry-type transformer installed indoor) มีข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง
  • (2) หม้อแปลงแห้งติดตั้งภายนอกอาคาร (Dry-type transformer installed outdoor)
   • ก. หม้อแปลงต้องมีการกั้นที่สามารถทนสภาพอากาศ (Weatherproof) ได้
   • ข. หม้อแปลงที่มีขนาดเกิน 112.5 เควีเอ. ต้องติดตั้งห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ที่เป็นส่วนของอาคารไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
   • ยกเว้น หม้อแปลงชนิดมีอุณหภูมิเพิ่ม (temperature rise) 80 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าที่มีการปิดหุ้มมิดชิด (ยอมให้มีเฉพาะช่องระบายอากาศ) สามารถลดระยะห่างลงได้อีก
 • 3. หม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ (Nonflammable Fluid-Insulated Transformer)
  • ยอมให้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ถ้าติดตั้งภายในอาคาร ต้องติดตั้งในห้อง

ห้องหม้อแปลง

 • 1. ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงฉนวนน้ำมัน
  • (1) ห้องหม้อแปลงให้ติดตั้งเฉพาะหม้อแปลงเท่านั้น ยกเว้น หม้อแปลงที่มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนที่ติดมากับตัวหม้อแปลง (padmount)
  • (2) ห้องหม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ที่สามารถขนย้ายหม้อแปลงเข้าออกได้และสามารถระบายอากาศสู่ภายนอกได้ หากใช้ท่อลมต้องเป็นชนิดทนไฟ ห้องหม้อแปลงต้องเข้าถึงได้โดยสะดวกสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและเพื่อการบำรุงรักษา
  • (3) ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงกับผนังหรือประตูห้องหม้อแปลง ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
  • (4) ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละเครื่อง ต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
  • (5) ตรงบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลง ต้องมีที่ว่างเหนือหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มหม้อแปลง ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
  • (6) ช่องระบายอากาศควรอยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง ทางหนีไฟ และวัตถุติดไฟได้ให้มากที่สุดที่จะทำได้
  • (7) อุณหภูมิในห้องหม้อแปลงต้องไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
  • (8) การระบายความร้อน
   • ก. ระบายความร้อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ต้องมีช่องระบายอากาศทั้งด้านเข้าและออก พื้นที่สุทธิของช่องระบายอากาศแต่ละด้าน ต้องไม่น้อยกว่า 10 ตารางเซนติเมตร/เควีเอ ของหม้อแปลงที่ใช้งานและต้องไม่เล็กกว่า 500 ตารางเซนติเมตร ตำแหน่งของช่องระบายอากาศด้านเข้า ต้องอยู่ใกล้กับพื้นห้อง แต่ต้องอยู่สูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ช่องระบายอากาศออกต้องอยู่ใกล้เพดานหรือหลังคาและอยู่ในด้านที่ทำให้การถ่ายเทอากาศผ่านหม้อแปลง ช่องระบายอากาศเข้าและออก ห้ามอยู่บนผนังด้านเดียวกัน และช่องระบายอากาศต้องปิดด้วยลวดตาข่าย
   • ข. ถ้าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงเกิน 40 องศาเซลเซียส จะต้องเพิ่มการระบายอากาศ ด้วยพัดลมหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามความจำเป็น
  • (9) ผนังและหลังคาห้องหม้อแปลงต้องสร้างด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทางโครงสร้างเพียงพอกับสภาพการใช้งานและไม่ติดไฟ ผนังของห้องหม้อแปลงต้องสร้างด้วยวัสดุที่มีความหนาดังนี้
   • ก. คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตรหรือ
   • ข. อิฐทนไฟ หนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร หรือ
   • ค. คอนกรีตบล็อก หนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
  • (10) พื้นห้องหม้อแปลง ต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร กรณีพื้นติดพื้นดิน สำหรับกรณีอื่น ๆ ต้องหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และต้องรับน้ำหนักของหม้อแปลงและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย
  • (11) พื้นห้องต้องลาดเอียงมีทางระบายน้ำมันของหม้อแปลงไปลงบ่อพัก (sump) บ่อพักต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาตรน้ำมันของหม้อแปลงเครื่องที่มีน้ำมันมากที่สุด แล้วใส่หินเบอร์ 2 ให้เต็มบ่อพัก ถ้าบ่อพักอยู่ภายนอกห้องหม้อแปลงต้องมีท่อระบายน้ำมันชนิดทนไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 5 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ำมันจากห้องหม้อแปลงไปลงบ่อพักปลายท่อด้านหม้อแปลงต้องปิดด้วยตะแกรง
  • (12) ประตูห้องหม้อแปลงทุกประตูต้องทำด้วยเหล็กแผ่นหนาอย่างน้อย 1.60 มิลลิเมตร มีวิธีการป้องกันการผุกร่อน ประตูต้องจัดยึดไว้อย่างแน่นหนาเปิดได้สะดวก และต้องมีประตูฉุกเฉินสำรองไว้ สำหรับเป็นทางออก ซึ่งเป็นชนิดที่เปิดออกภายนอกได้สะดวกและรวดเร็ว
  • (13) ธรณีประตูต้องมีความสูงเพียงพอที่จะกักน้ำมันหม้อแปลงเครื่องที่มีปริมาตรน้ำมันมากที่สุดได้ (ในกรณีเกิดรั่ว) และต้องสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
  • (14) เครื่องห่อหุ้มส่วนที่มีไฟฟ้าทั้งหมดต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งและไม่ใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ต้องต่อลงดินตามที่กำหนด
  • (15) ห้องหม้อแปลงต้องจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
  • (16) ระบบท่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ท่อที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ห้ามติดตั้งในห้องหม้อแปลง ยกเว้น ท่อสำหรับระบบดับเพลิงหรือท่อระบบระบายความร้อนของหม้อแปลงหรือท่อที่ได้ออกแบบอย่างเหมาะสมแล้ว
  • (17) ห้ามเก็บวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางไฟฟ้าและวัสดุเชื้อเพลิงไว้ในห้อง
 • 2. ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟ
  • ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 1
  • ข้อยกเว้นที่ 1 ไม่ต้องมีบ่อพักแต่ต้องสามารถระบายน้ำหรือฉนวนของเหลวของหม้อแปลงออกจากห้องได้
  • ข้อยกเว้นที่ 2 ความหนาของผนังห้องหม้อแปลงเป็นดังนี้
   • ก. คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 6.50 เซนติเมตร หรือ
   • ข. อิฐทนไฟ หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรหรือ
   • ค. คอนกรีตบล็อก หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
  • ข้อยกเว้นที่ 3 ยอมให้ติดตั้งเครื่องปลดวงจรแรงสูงชนิดเปิดได้เมื่อมีโหลดไว้ในห้องหม้อแปลงได้
 • 3. ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงแห้ง
  • ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 1
  • ข้อยกเว้นที่ 1 ไม่ต้องมีบ่อพักและท่อระบายของเหลว
  • ข้อยกเว้นที่ 2 ความหนาของผนังห้องหม้อแปลงเป็นไปตามข้อ 2
  • ข้อยกเว้นที่ 3 หม้อแปลงแห้งชนิดที่มีเครื่องห่อหุ้ม ยอมให้ติดตั้งเครื่องปลดวงจรชนิดเปิดได้เมื่อมีโหลด เมนสวิตซ์ แผงสวิตซ์และแผงจ่ายไฟไว้ในห้องหม้อแปลงได้

ลานหม้อแปลง

 • 1. ลานหม้อแปลงอยู่บนพื้นดิน
  • (1) หม้อแปลงต้องอยู่ในที่ล้อม ที่ล้อมนี้อาจจะเป็นกำแพงหรือรั้วที่ใส่กุญแจได้และเข้าถึงได้เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
  • (2) ส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานต้องอยู่สูงจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 275 เซนติเมตร ยกเว้น มีการกั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • (3) ระยะหว่างตามแนวระดับระหว่างรั้วหรือผนังกับส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
  • (4) ระหว่างตามแนวระดับระหว่างรั้วหรือผนังกับหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • (5) ระยะห่างระหว่างหม้อแปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
  • (6) รั้วหรือกำแพงของลานหม้อแปลงต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.13 เมตร
  • (7) การต่อลงดิน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
  • (8) ต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญญลักษณืเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
  • (9) พื้นของลานหม้อแปลงต้องใส่หินเบอร์ 2 หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์
 • 2. ลานหม้อแปลงอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร
  • ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
  • (1) พื้นของดาดฟ้ารวมทั้งตัวอาคารที่ติดตั้งหม้อแปลงต้องผ่านการรับรองว่ามีความแข็งแรง เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของหม้อแปลงและเครื่องอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
  • (2) ต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยใช้ overhead ground wire ที่มีมุมป้องกัน (protection angle) ไม่เกิน 45 องศาวัดจากแนวดิ่ง หรือใช้เครื่องอุปกรณ์อื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • (3) หม้อแปลงชนิดฉนวนน้ำมันต้องมีบ่อพักที่มีข้อกำหนดตามข้อกำหนด ห้องหม้อแปลงสำหรับหม้อแปลงฉนวนน้ำมัน (11)
 • 3. ลานหม้อแปลงอยู่บนระเบียง กันสาด หรือส่วนยื่นของอาคาร
  • ให้ใช้ข้อกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 2 โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
  • (1) ลานหม้อแปลงไม่ต้องติดตั้ง overhead ground wire หากมีการป้องกันฟ้าผ่าที่สามารถครอบคลุมหม้อแปลงได้อยู่แล้ว
  • (2) ต้องมีการกั้นที่ด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อแปลงเกิดความ

HOME  |   ABOUT  |   DESIGN  |   PRODUCTS  |   TECHNOLOGY  |   KNOWLEDGE  |   SERVICE  |   CONTACTS
Copyright © 2013 - 2016 BKP Transformer Co.,Ltd.